ÚVODWebové stránky jsou výstupem bakalářské práce "ČASOVÉ ANIMACE STARÝCH MAP" zpracovávané na katedře Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci pod vedením Prof. RNDr. Víta Voženílka CSc.

Cílem práce bylo vytvořit soubor časových animací starých map. Časovou animací se rozumí vyjádření změn polohopisných objektů nebo jevů v mapě.
Pro práci bylo využito fondů mapových sbírek Vědecké knihovny v Olomouci, Státního okresního archivu v Olomouci, Zemského archivu v Opavě, Moravského zemského archivu v Brně a Archivu města Ostravy.
Děkuji pracovníkům těchto institucí Mgr. Miloši Korhoňovi, PhDr. Miroslavu Koudelovi, PhDr. Jarmile Štěrbové, Mgr. Danielu Štaudovi a Mgr. Jozefu Šerkovi za pomoc při hledání vhodných map pro mou práci.

Animace byly vytvářeny:

  1. v prostředí Macromedia Flash 8, Adobe Flash CS4 a pomocí skriptovacího jazyka ActionScript 3.0 a jsou spustitelné v prostředí Flash Playeru
  2. pomocí skriptovacího jazyka JavaScript, HTML a CSS a jsou spustitelné v internetových prohlížečích
  3. pomocí značkovacího jazyka KML (XML) a jsou spustitelné v aplikaci Google Earth

Součástí webu je také sekce NÁVODY, kde se nachází přehled na www dostupných manuálů, průvodců, tipů a triků pro tvorbu animací.

                     Martin MIKLOŠ
III. ročník | Geoinformatika - Geografie